~ 0 Comments

माझी मी - अशी मी


ब्लॉगचे नाव माझी मी - अशी मी
नाव  जयश्री
आडनाव अंबासकर
ब्लॉग लिंक http://jayavi.wordpress.com/
ब्लॉगचे विषय जीवन (Life)
ब्लॉगचे विषय कथा (Stories)
ब्लॉगचे विषय इतर (Others)
ब्लॉगचे विषय आठवणी ( Recollection)
शहर कुवेत
देश कुवेत
ब्लॉगबद्दल माहिती नेहेमीपेक्षा काहीतरी वेगळं करावं अशी कायम ओढ !! ह्या ओढीतूनच जे काय करते त्याचं छोटंसं टिपण म्हणजे हा माझा ब्लॉग !!
ईमेल पत्ता (Email  id) jayavi2005@gmail.com
ब्लॉगची वाचकसंख्या ( प्रतीमहिना ) Up to 1000 Page Views

Leave a Reply

My Blog List

ब्लॉगजगतात नुकतेच प्रकाशित झालेले लेख